Regulamin i polityka prywatności

§ 1 Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z portalu internetowego www.crpo.org.pl
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Administrator – FUNDACJA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA NATURALNEGO ul. Tużycka 8 lok. 6,  03-683 Warszawa wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000598933,
  2. Autor – Użytkownik, który zgłasza petycję do publikacji w Portalu,
  3. Cel – przewidywana i określona przez Autora petycji liczba Użytkowników, którzy muszą podpisać daną petycją w celu realizacji przedmiotu petycji. Realizacja celu petycji nie oznacza realizacji postulatu zawartego w petycji, dlatego Użytkownicy nadal mogą podpisywać się pod taką petycją;|}
  4. Odbiorca  – osoba, organ, instytucja lub firma, do której skierowana jest Petycja;
  5. Portal – serwis internetowy do którego prawa przysługują Administratorowi, znajdujący się pod adresem www.crpo.org.pl umożliwiający przygotowanie petycji przez Użytkownika, na które każdy po zarejestrowaniu i zalogowaniu, może oddać głos i tym samym podpisać się pod wybraną petycją.
  6. Petycja – pismo tworzone w  Usłudze Utwórz Petycję, zmierzające do osiągnięcia określonego celu, dodane przez Autora petycji, petycja może być popierana przez innych Użytkowników poprzez Usługę Poprzyj Petycję;
  7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
  8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu w oparciu o Regulamin, tzn. odbierająca dane lub umieszczająca je w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być też osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
  9. Usługa – dostępna dla Użytkownika funkcjonalność Portalu: Utwórz Petycję, Podpisz petycję, Dodaj Komentarz, Stwórz sondaż, Zagłosuj w sondażu, załóż Konto;
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który utworzył konto w Portalu i korzysta z funkcjonalności Portalu;
  11. Konto – indywidualne Konto Użytkownika, do którego ma dostęp za pomocą własnego loginu oraz hasła;
  12. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy;
  13. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Portalu i utworzeniu Konta;
  14. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Użytkownika.
  15. Utwórz Petycję – funkcjonalność Portalu polegająca na utworzeniu przez Autora Petycji Petycji,
  16. Popierający – Użytkownik, który oddał głos na daną petycję lub sondaż poprzez usługę Podpisz Petycję/zagłosuj na Sondaż a tym samym udzielił jej swojego poparcia lub głosu;
  17. Podpisz Petycję – funkcjonalność Portalu polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla poparcia już istniejącej Petycji;
  18. Dodaj komentarz – funkcjonalność Portalu umożliwiająca Użytkownikowi dodanie komentarza pod daną Petycją
  19. Moderowania będą podlegały nowo tworzone przez Użytkowników Petycje, Sondaże oraz komentarze w celu uniknięcia wulgaryzmów i nieetycznych czy zabronionych przez prawo treści.

§ 2 Rejestracja

 1. Zanim Użytkownik dokona rejestracji, zobowiązany jest on zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu.
 2. Użytkownik może założyć Konto w Portalu poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
 3. W celu utworzenia  Konto niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko,   adres e-mail oraz hasło.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność. Podanie nieprawdziwych Danych może wpływać na wiarygodność, a przez to skuteczność Petycji.
 5. Tylko niektóre Dane podane przez Użytkownika  zostaną upublicznione pod daną Petycją są to: imię, kod pocztowy, data i godzina złożenia głosu.
 6. Użytkownik może również oddać głos na Petycję podając swoje imię, nazwisko, kod pocztowy i adres email.. 7. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z podziękowaniem za oddanie głosu. Na adres e-mail Użytkownik otrzymywać będzie powiadomienia o liczbie Podpisujących się pod petycją po jej zakończeniu.
 7. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowa.

§ 3 Cele działalności Portalu

 1. Podstawowym celem działalności Portalu  jest umożliwienie i uproszczenie Użytkownikom realizacji prawa do petycji, a przez to umożliwienie im próby zmiany otaczającej rzeczywistości w ich społeczności lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej w Polsce. Cel ten realizowany jest poprzez Usługi oferowane przez Portal.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych na jego adres e-mail oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez podmiot wskazany w zgodzie.

§ 4 Tworzenie petycji/sondaży

 1. Jedną z usług świadczonych przez Administratora jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości publikowania na stronie internetowej www.crpo.org.pl - petycji i sondaży autorstwa Użytkowników posiadających Konto w Portalu.
 2. W celu dodania nowej petycji, Użytkownik klika ikonę „Utwórz petycję” na stronie głównej Portalu
 3. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. Podać swoje imię i nazwisko lub stowarzyszenie
  2. Wprowadzić Odbiorcę Petycji, przy czym wymagane jest aby  dodać e-mail Odbiorcy Petycji.  Administrator ma prawo do zweryfikowania poprawności wpisanego Adresata Petycji oraz jego adresu e-mail.
  3. Wprowadzić tytuł Petycji
  4. Wskazać Cel wyznaczony przez liczbę osób Podpisujących Petycję,
  5. Przedstawić problem, który chce rozwiązać poprzez Petycję, co będzie stanowiło treść Petycji.
  6. Dodać zdjęcie związane z Petycją - przestrzegając wymaganych wymiarów 550 x 350 px. Pliki o mniejszych wymiarach będą odrzucane. Dodając zdjęcie, Użytkownik musi posiadać prawo do jego wykorzystywania, publikowania zdjęcia, prawa do jego rozpowszechniania  (być jego autorem, albo posiadać zgodę autora lub innego uprawnionego podmiotu na publikację zdjęcia w Portalu).
  7. Skategoryzować Petycję poprzez dokonanie Wyboru jednej kategorii spośród dostępnych w Portalu - najlepiej pasującej do treści Petycji.
 4. Użytkownik kończy proces tworzenia Petycji lub Sondażu klikając ikonę „Utwórz petycję”/ „Utwórz Sondaż” przekazuje Petycję do Moderowania.
 5. Moderowanie  Petycji/Sondażu może zostać zakończone:
  1. akceptacją Petycji/Sondażu i jej dodaniem na stronę Portalu w wybranej kategorii;
  2. odesłanie Petycji/Sondażu do Autora z prośbą o jej uzupełnienie lub poprawę treści;
  3. odmowa umieszczenia Petycji/Sondażu bez podania przyczyny.
 6. Odmowa umieszczenia Petycji/Sondażu następuje, gdy wskutek działań podjętych z możliwie najlepszą starannością Administrator uzna przedmiot lub treść petycji:
  1. nie mieści się w żadnej z dostępnych w Portalu kategorii,
  2. zawiera treści naruszające dobra osobiste innych osób, treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, erotyczne, obraźliwe, dyskryminujące, rasistowskie, prześmiewcze lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
  3. dotyczy treści lub przedmiotu Petycji/Sondażu umieszczonej już w Portalu
  4. uzna, że z innych powodów treść Petycji/Sondażu nie odpowiada idei, wartościom i zasadom działania Portalu.
 7. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za treść Petycji/Sondażu, które naruszają dobra prawnie chronione lub prawa osób trzecich.
 8. Autor Petycji/Sondażu jest zobowiązany podawać w treści Petycji/Sondażu i jej przedmiocie tylko rzetelne i sprawdzone fakty.
 9. Administrator na podany przez Autora Petycji/Sondażu adres e-mail informuje Autora o efektach akcji.  
 10. Przewidywany czas oczekiwania na publikację Petycji/Sondażu to ok. 48h, jednak nie dłużej niż 72h. Wpływ na czas Moderowania Petycji/Sondażu ma stopień jej poprawności oraz to  czy konieczne jest udzielenie przez Autora Petycji/Sondażu wyjaśnień  lub poprawek Petycji w celu doprowadzenia do jej opublikowania.
 11. Z chwilą akceptacji Petycji jest ona umieszczana w Portalu i rozpoczyna się proces zbierania Podpisów pod Petycją i realizowania Celu określonego przez Autora Petycji. Od tej pory  Autor Petycji nie może edytować jej treści.
 12. Z chwilą umieszczenia Petycji/Sondażu w Portalu dostępne publicznie innym Użytkownikom są:
  1. treść Petycji  / Sondaży
  2. Autor Petycji (imię i nazwisko lub nazwa organizacji) /Sondażu
  3. Data utworzenia
  4. Kategoria petycji/sondażu
  5. Ilość zebranych podpisów
  6. Podpisy pod petycją – imię i kod pocztowy, chwila podpisu
  7. Petycję uznaje się za zakończoną z powodzeniem, jeżeli zostanie zebrana określona Celem liczba Podpisów lub jeżeli Adresat Petycji pozytywnie odpowie na Petycję i zrealizuje część lub całość postulatów.
 13. Cel ilości podpisów Petycji może być zwiększony wyłącznie po uzyskaniu pierwotnie zakładanej liczby podpisów.
 14. W sytuacji, gdy Petycja nie osiągnęła zakładanego Celu lub postulat w niej zawarty został odrzucony przez Adresata, Autorowi Petycji nie przysługuje prawo ponownego zgłoszenia w Portalu tej samej Petycji. Autor Petycji może jednak wnieść zmodyfikowaną petycję w tej samej sprawie, jeżeli pojawiły się nowe okoliczności lub fakty oraz jeśli Autor podał nieznane wcześniej argumenty za Petycją.
 15. Pod Petycją poprzez funkcjonalność Dodaj Komentarz Użytkownik, Administrator lub Autor Petycji może dodawać informacje oraz linki związane z Petycją w celu bieżącego informowania o ważnych wydarzeniach związanych z Petycją.
 16. Petycja dodana w Portalu nie jest petycją w świetle prawa, jeżeli nie spełnia warunków określonych w art.4, ust. 2, pkt 1-4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. mianowicie jeżeli nie zawiera:
  1. oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenia adresata petycji;
  4. wskazania przedmiotu petycji.

§ 5 Podpisywanie Petycji

 1. Użytkownik zainteresowany przedmiotem Petycji może ją podpisać poprzez skorzystanie z funkcji Podpisz Petycję klikając ikonę „Podpisz petycję” i uzupełniając dane tamże wskazane.
 2. Klikając przycisk „Podpisz Petycję” Użytkownik oznajmia zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz podpisuje się we własnym imieniu pod wybraną Petycją.
 3. Użytkownik może udostępnić Petycję w takich serwisach społecznościowych, jak: Facebook.com.
 4. Po podpisaniu Petycji, na stronie zostanie opublikowane imię oraz kod pocztowy.
 5. Autor Petycji może być jednocześnie Podpisującym Petycję.
 6. Każdy Użytkownik może podpisać wybraną Petycję wyłącznie jeden raz. Podpisujący Petycję  nie może wycofać swojego raz udzielonego podpisu.
 7. Petycji nie można podpisywać w imieniu osób trzecich lub wprowadzając dane nieistniejących podmiotów.   
 8. Petycję składa się do jednego Adresata, właściwego ze względu na przedmiot petycji.
 9. Petycja jest wysyłana do Adresata wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w Petycji adres e-mail.
 10. Adresat Petycji otrzymuje jedną wiadomość e-mail zawierającą informację o rozpoczęciu zbieraniu podpisów pod petycją zawierającą: link do strony Petycji oraz treść Petycji.
 11. Autor petycji może wyrazić zgodę na cykliczne wysyłanie Petycji do adresata, co oznacza, że zgadza się on na wysyłanie jednej wiadomości e-mail do adresata z informacją o rozpoczęciu zbierania głosów, a następnie co 20% realizacji celu petycji. W tej sytuacji Administrator zobowiązuje się do przesłania maksymalnie sześciu wiadomości e-mail do Adresata informujących go o postępie w realizacji Celu danej Petycji oraz o ostatnich głosach.W ramach cyklicznego informowania adresata o petycji otrzymuje on wiadomość zawierającą: Treść Petycji Link do strony Petycji Informację o zebranej liczbie głosów oraz podpisanych pod petycją ostatnich 5% osób składających się na cel zbierania głosów.

§ 6 Zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik może również dodać komentarz pod Petycją.
 2. Zabronione jest:
  1. używanie języka powszechnie uznawanego za obraźliwy i wulgarnych
  2. publikowania treści nieodpowiednich treści dla osób do lat 18,
  3. korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
  4. publikowania treści  naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych,
  5. publikowania treści o charakterze promującym lub sprzyjającym działaniom przestępczym, erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych czy religijnych
  6. podejmowanie lub próba podejmowania przez Użytkownika   jakichkolwiek działań mających na celu zdestabilizowanie lub utrudnienie pracy Portalu oraz uniemożliwienie poprawnego korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Portalu, w jakimkolwiek jego miejscu treści zabronionych  zgodnie z ust. 2 powyżej.,
 4. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie materiały multimedialne, treści petycji oraz wpisy i komentarze w Portalu zostaną lub zostały umieszczone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich odpowiednie prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, wykorzystywania i  że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku i dóbr osobistych.
 5. Z chwilą zamieszczenia materiałów multimedialnych, wpisów lub innych materiałów Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, zapisywanie, kopiowanie, upublicznianie w Portalu oraz innych kanałach komunikacji , wyświetlanie, odtwarzanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w każdym miejscu i momencie.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione lub prawa osób trzecich, Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika. Administrator w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń ma prawo usunąć Konto Użytkownika.
 7. Administrator ma prawo zawieszenia lub usunięcia Petycji, w szczególności na wniosek, jeżeli stanowiłoby to naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie funkcji Petycji niewłaściwie,  jakość treści i zdjęć petycji, niską popularność Petycji, małą liczbę głosów pod Petycją,
  2. realizację postulatów zawartych w Petycji,
  3. rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
 2. Administrator dokonuje starań, aby Petycja była zgodna z obowiązującym prawem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu.
 4. Administrator  nie weryfikuje zgodności treści Petycji, jej przedmiotu ze stanem faktycznym.
 5. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i autentyczność Petycji, komentarzy i innych treści publikowanych przez Użytkowników w Portalu.
 6. Administrator ma prawo, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Portalu, do czasowego wyłączenia funkcjonowania Portalu w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Portalu.
 7. Jeżeli w Portalu zostanie upubliczniona informacja nieprawdziwa lub godząca w dobra osobiste strony trzeciej, pełną odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorze tych słów.

§ 8 Ochrona danych osobowych użytkowników oraz Polityka prywatności  

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator FUNDACJA INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA NATURALNEGO ul. Tużycka 8 lok. 6,  03-683 Warszawa wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000598933.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu wykonania Usług tj: rejestracji w Portalu, tworzenia Petycji oraz przekazywania Petycji, za zgodą Autora, na adres e-mailowy Odbiorcy, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą e-maila korespondencję, popierania Petycji, przekazania Autorowi petycji listy podpisów w celu przesłania jej do adresata petycji; lista podpisów zawiera imię, nazwisko oraz kod pocztowy.
 3. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail (login), kod pocztowy miejsca zamieszkania lub zameldowania, IP Użytkownika, zainteresowania. Dane osobowe Użytkownika będą profilowane ze względu na  Kategorię Petycji  którą tworzy lub podpisuje Użytkownik.  
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do zawartych w bazie Portalu danych oraz może je zmieniać bądź samodzielnie lub przez wysłanie emaila ze stosowną prośbą na adres kontakt@crpo.org.pl
 5. Użytkownik może zwrócić się do Portalu z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, co będzie równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika i brakiem możliwości z pełnego korzystania z Portalu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby korzystać ze wszystkich Usług  Portalu.
 7. Administrator spełnia wymogi obowiązujących przepisów z zakresu   ochrony danych osobowych w zakresie przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych.
 8. Administrator może ujawnić dane osobowe adresatowi petycji, za uprzednią zgodą Autora Petycji, w celu spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w ustawie o petycjach z 11 lipca 2014 r.
 9. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkownika celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz powiadomienia Użytkownika o zaprzestaniu niedozwolonych działań.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu na wskazany adres e-mail informacji handlowych.
 11. Marketing bezpośredni usług podmiotów trzecich jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. W celu odwołania zgody prosimy o kontakt na adres: kontakt@crpo.org.pl
 12. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. W celu dokonania zmian, uzupełnienia lub usunięcia prosimy o kontakt na adres: kontakt@crpo.org.pl.
 13. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 14. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Portalu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Portal usług.
 15. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od określonych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Użytkownik, może w każdym czasie cofnąć tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@crpo.org.pl
 16. Zgodnie z art 32 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma w szczególności prawo do: a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych będzie zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych; b) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, c) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska; d) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, e) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; f) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące; g) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; h) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 17. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Portal zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, czas spędzony w Portalu oraz poszczególnych jego podstronach, informacje o przeglądarce internetowej, numer IP.
 18. Portal wykorzystuje cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Portalu, w szczególności procesu autoryzacji.
 19. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 20. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki coo Portalu.
 21. Informacje o plikach cookies Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie
 22. Pliki cookie można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Portalu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 23. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 24. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu, co może m.in. wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

  Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych niżej celach.
   
 25. Portal może zawierać łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Osoby odwiedzające naszą stronę mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat wydarzeń, produktów lub usług, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych.
 26. Administrator w takim zakresie nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Drogi Użytkowniku,  zalecamy, abyś się każdorazowo zapoznał z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się w naszym Portalu w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania plików cookies oraz danych osobowych.
 27. Administrator zainstalował w Portalu aplikację Google Analytics, która monitoruje ruch w Portalu oraz zbiera statystyki wyświetleń w celu analizy sposobu korzystania z Portalu przez Użytkownika.

  „Web Beacons” Administrator może zamieszczać reklamy w Portalu   należące do osób trzecich stosując technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły Portal po zobaczeniu banera Portalu na innej stronie internetowej. Powyższa technologia jest przez nas wykorzystywana w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających Portal  oraz określenia skuteczności naszych reklam.
   
 28. Numery IP mogą być udostępnione na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego podmiotu wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów  prawa.
 29. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach  Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

§ Reklamacje i rozwiązanie umowy

 1. Uwagi związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: kontakt@crpo.org.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. aktualne dane Użytkownika,
  2. przyczynę złożenia uwag oraz precyzyjnie opisują problem,
  3. rozwiązanie, którego Użytkownik oczekuje,
 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na zgłoszone uwagi zostanie dostarczona Użytkownikowi na adres e-mail.
 5. Umowa na Usługę Utwórz Petycję, Podpisz Petycję, Dodaj Komentarz kończy się wraz z zakończeniem procesu tworzenia Petycji, podpisania Petycji, Dodania Komentarza.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązania Umowy na usługę Konta. Umowa może być rozwiązana poprzez usunięcie Konta Użytkownika poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Administratora: kontakt@crpo.org.pl.
 7. W przypadku braku akceptacji postanowień lub zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Administratora: kontakt@crpo.org.pl. W takim wypadku Konto Użytkownika zostanie niezwłocznie usunięte po doręczeniu oświadczenia Admiratorowi.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika, w tym na podstawie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 9. O fakcie zablokowania Konta lub usunięcia Konta, Użytkownik zostaje powiadomiony na podany w Portalu adres e-mail.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem: www.crpo.org.pl.
 2. Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz  dokonania wydruku dokumentu.
 3. Administrator może  wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Portalu oraz wysłaniu jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 5. Jeżeli Użytkownikiem nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

ostatnia aktualizacja 24.11.2017 rok.